Інноваційні технології та розробки, що застосовуються компанією “Екокеміка Сервіс”,сприяють досягненню Цілей Сталого Розвитку, визначених ООН та прийнятих до виконання в Україні

Каптинка 1

Раціональне використання водних ресурсів та належні санітарні умови

Картинка 2

Збільшення частки енергії з відновлюваних джерел у енергетичному балансі

Картинка 3

Зменшення обсягів відходів шляхом їх переробки та повторного використання

Картинка 4

Вжиття невідкладних заходів щодо боротьби зі зміною клімату

Картинка 5

Відновлення деградованих земель та ґрунтів, їх раціональне використання

Основні сфери застосування технології

Утилізація мулового осаду стічних вод

Картинка 6

Кількість накопиченного мулового осаду на території України становить більш ніж 5 мільйонів тонн. Муловий осад є екологічно небезпечним та потребує значних енергозатрат для його утилізації. Технологія компанії “Екокеміка Сервіс” дозволяє здійснювати переробку мулового осаду із вмістом вологи до 95% без необхідності використання додаткових енергоресурсів для його осушення. Дізнатися більше

Утилізація відходів птахівництва

Картинка 7

Курячий послід є потенційним джерелом інфекційних захворювань та розкладається із виділенням токсичних і“парникових” газів. Спалення курячого посліду потребує додаткових енергоресурсів та є екологічно небезпечним. Технологія компанії “Екокеміка Сервіс” дозволяє утилізувати курячий послід енергоефективним шляхом та без шкоди довкіллю. Дізнатися більше

Технологія Гідротермічної Карбонізації (HTC) для утилізації біологічних відходів

Компанія “Екокеміка Сервіс” використовує інноваційну запатентовану технологію низькотемпературної (від 180 до 220 оС) термохімічної трансформації відходів біологічного походження у біологічне вугілля із вмістом вуглецю до 100%. Технологія гідротермічної карбонізації відображає природний процесс утворення викопного вугілля. Сьогодні із використанням цієї технології те, що у природі відбувалось на протязі мільйонів років, можливо зробити на протязі декількох годин.

 

Картинка 8

Особливістю технології є те, що процес транформації біологічних матеріалів у вугілля відбувається у водній фазі під високим тиском у присутності певної газової суміши та каталізаторів, тому ця технологія не потребує додаткових енергозатрат на осушення відходів і є найбільш економічно та енергетічно ефективною для утилізації відходів із високим вмістом вологи таких як муловий осад стічних вод, курячий послід та відходи тваринницьких господарств. Дізнатися більше

Продукти технологічного процесу HTC

 В залежності від параметрів технологічного процесу НТС (температура, тиск, склад газової суміші, час реакції) в результаті реалізації процесу можуть отримані різні продукти

Картинка 9

Переваги технології